Logo

Da bismo sačuvali životnu sredinu, a samim tim i vodu, moramo uložiti mnogo napora u svakom smislu, a mi raspolažemo kvalitetom koji može da u optimalnom vremenu to i uradi.

O nama

Istorijat Vodoprivreda - Požarevac

 

img Narodni odbor Sreza Požarevac, u septembru 1956. godine osniva Vodnu zajednicu čiji je zadatak: da se bavi režimom voda; izgradnjom zaštitnog i melioracionog sistema i odbranom od poplava i leda područja današnjih osam opština: Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Petrovac, Malo Crniće, Žagubica i Žabare.

Vodna zajednica 1968. godine prerasta u Opšte vodoprivredno preduzeće „Mlava-Pek“.

OVP „Mlava – Pek“ i VP „Erozija“ u Požarevcu - 01. maja 1976. godine dolazi do integracije ove dve organizacije i formiranja VO „Dunav-Morava“ koja broji oko 238 radnika. Poslovi su bili podeljeni na dve grupe: izvođenje radova i održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata i sprovođenje odbrane od poplava i leda.

VO „Dunav-Morava“ pripajaju se „Put“ Požarevac i „Eksploatacija građevinskog materijala“ Požarevac 28. aprila 1977. godine.

U oktobru 1979. godine konstituiše se VP „Dunav – Morava“ u VHRO „Dunav-Morava“ sa četiri OOUR-a:

  • OOUR „Vodoprivreda“
  • OOUR „Hidrogradnja i erozija“
  • OOUR „Moravac“
  • OOUR „Putogradnja“

Dalji razvoj društveno ekonomskih odnosa od 1989. godine ide ka tome da OOUR „Vodoprivreda“ postaje Društveno preduzeće za vodoprivredu „Vodoprivreda“ samostalno u poslovanju, u oblasti vodoprivrede na teritoriji Braničevskog okruga.

U procesu privatizacije Društveno preduzeće za vodoprivredu „Vodoprivreda“ menja pravnu formu i 22.10.2007.god. upisuje se kao otvoreno akcionarsko društvo, tako da je od tada poslovala pod nazivom Akcionarsko društvo za vodoprivredu „Vodoprivreda“ AD Požarevac – skraćeno AD „Vodoprivreda“ Požarevac.

Delatnost

Primarna delatnost firme je 4291 - Izgradnja hidrotehničkih objekata. U okviru ove delatnosti izvode se radovi na izgradnji brana i nasipa - iskopavanje (bagerovanje) vodenih puteva, pristaništa, marina, ustava, kaskada i drugih objekata, kao i izvođenje rečnih radova (utvrđivanje obala). Detaljnije o radovima koje obavljamo u okviru ove delatnosti u nastavku.

Zemljani radovi

Upotrebom građevinske i teretne mehanizacije vrši se iskop, utovar i transport materijala iz iskopa na zahtevanu lokaciju (odlagalište). Isto tako, vrši se uklanjanje peska, mulja i drugog materijala iz korita vodenih tokova koji se tu nataložio usled spoljnih uticaja čime se obezbeđuje nesmetan tok. U slučaju da je prilaz mehanizacije onemogućen, radovi se izvode ručno.

Biljna vegetacija

Ova grupa radova podrazumeva suzbijanje vegetacije (stabala, šiblja, korova i dr.) kako mašinski - kosačicama, tarupima i motornim testerama, tako i ručno na lokacijama gde je otežan pristup mehanizaciji. Osim spomenutih mehaničkih metoda, primenjuju se i hemijske primenom raznih preparata, a i biološke - poribljavanjem zatravljenih kanala.

Objekti na kanalskoj mreži

U okviru ove grupe vrše se radovi na izgradnji mostova, propusta i ostalih objekata koji omogućavaju nesmetano funkcionisanje sistema za navodnjavanje/odvodnjavanje i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Radovi u kamenu

Usled kolebanja vodostaja i prirodnog toka vode dolazi do erozije zemljanog materijala (odrona) sa obala reka, a ponekad i dalje sa zaštitnih nasipa. Da bi se ako ne sprečila, ono maksimalno usporila ovakva pojava, vrši se nabavka, dopremanje i ugradnja kamena na ugroženim delovima rečnih obala i po potrebi nasipa.

Odbrana od poplava

Odbrana od poplava

Odbrana od poplava

GLAVNI INVESTITORI